Print

Full page

วารสารสัตวแพทย์ พฤษภาคม - สิงหาคม ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 2557

.................................................................................................................................................................

บทบรรณาธิการ

บรรณาธิการแถลง

.................................................................................................................................................................

งานวิจัย

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชากรกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสนิปาห์ในจังหวัดสงขลา

อรุณ ชุมแก้ว และคณะ

Page : 47

.................................................................................................................................................................

การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการค้าเนื้อแพะและความสัมพันธ์กับการแพร่กระจายโรคปากและเท้าเปื่อย โรคข้ออักเสยและสมองอักเสบในแพะ และโรคบรูเซลโลซีสในจังหวัดชัยนาท

เขมพรรษ บุญโญ และคณะ

Page : 58

.................................................................................................................................................................

การประเมินขนาดของกระดูก radius ในสุนัขพันธุ์เล็กโดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ

วราภรณ์ อ่วมอ่าม และคณะ

Page : 79

.................................................................................................................................................................

บทความ

การติดเชื้อ Coxiellaburnetiiในแพะ

ลีนวัฒน์ สุขเกษม และ ธีระ รักความสุข

Page : 90