Full page

วารสารสัตวแพทย์ กันยายน - ธันวาคม ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 2554

.................................................................................................................................................................

บทบรรณาธิการ

บรรณาธิการแถลง

.................................................................................................................................................................

งานวิจัย

การจัดการนมน้ำเหลืองและน้ำนมในลูกโคเพื่อสร้างฝูงโคนมปลอดวัณโรค

มนตรี นวมจิตต์  และคณะ

Page : 115

.................................................................................................................................................................

การพัฒนาชุดทดสอบสำเร็จรูปอีไลซ่าสำหรับชันสูตรโรคพาราทูเบอร์คูโลสิส

มนยา เอกทัตร์  และคณะ

Page : 124

.................................................................................................................................................................

ผลของกวาวเครือขาวต่อสมรรถนะการผลิต ลักษณะและคุณภาพซากในแพะลูกผสมแองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต์ เพศผู้และเพศผู้ตอน

สุรพล ชลดำรงกุล

Page : 137

.................................................................................................................................................................

การวิเคราะห์ค่าดัชนีอุณหภูมิความชื้นในจังหวัดนครปฐม ในช่วงปี  2551-2552

อดิศร ยะวงศา  และณัฏฐ์ฤพงศ์  ภูบัวเพชร

Page : 153

.................................................................................................................................................................

บทความ

การติดต่อของโรคระหว่างปศุสัตว์กับสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่อนุรักษ์

นันทวัน  ญาติบรรทุง

Page : 160

page

ISSN 2697 - 4800 (Online)
Average Thai-Journal
Impact Factors (2014-2016)
0.034

Link references

Login Form

Who's Online 

Visitorcounter - VCNT

Today 15

Yesterday 13

Week 34

Month 81

All 29899

Currently are 21 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Scroll to top